Herunder finder du listen over generelle forretningsbetingelser der gør sig gældende for brug af Nfoo Klinik-TV.

1. Anvendelsesområde
Nærværende generelle forretningsbetingelser gælder for alle Nfoo Concept ApS´ leverancer, dvs. både for levering af software og hardware, rådgivning, kurser og uanset, hvor ydelsen aftales leveret.

2. Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er excl. moms medmindre andet er anført.
Købesummen er forfalden til betaling ved levering, såfremt der ikke forudgående er indgået anden aftale.
Den manglende betaling af købesummen er kunden forpligtet til at forrente fakturabeløb med 2% pr. påbegyndt måned.

3. Levering
Nfoo Concept ApS bærer risikoen for det leverede udstyr og programmel indtil der er sket installation af ydelsen hos kunden. Bevirker kundens forhold, at installationen må udsættes, og levering har fundet sted, overgår risikoen til kunden på det tidspunkt, hvor installationen burde være påbegyndt.
Risikoen overgår dog til kunden ved afhentning såfremt kunden afhenter programmel eller udstyr på Nfoo Concept ApS´ forretningssted.

4. Ejendomsforbehold
Nfoo Concept ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte inkl. tilbehør indtil kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger. Ejendomsretten til programmel overgår på intet tidspunkt til kunden jfr. punkt 5.

5. Rettigheder til Nfoo Concept ApS´s programmel
Nfoo Concept ApS har alle immaterielle rettigheder og ejendomsret til programmel udviklet af Nfoo Concept ApS. Kunden opnår således alene en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at benytte det af Nfoo Concept ApS udviklede programmel og tilretning hertil samt eventuelle tilretninger af tredjeparts programmel som Nfoo Concept ApS har foretaget.
Benyttelsen må alene ske på udstyr leveret eller godkendt af Nfoo Concept ApS med mindre andet er aftalt.
Kunden må således ikke uden Nfoo Concept ApS´ samtykke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand ved salg, pantsætning, udleje, udlån eller på anden måde.
Kunden skal behandle programmellet fortroligt og må ikke kopiere programmellet eller dokumentation. Programmellet må ikke udleveres til tredjemand eller på anden måde gøres offentligt kendt.

6. Rettigheder til standardprogrammel
Nfoo Concept ApS indestår for, at der ikke hos tredjemand findes rettigheder i relation til det leverede programmel, der kan forhindre kundens anvendelse af programmel. Gøres der fra tredjemands side sådanne krav gældende mod kunden, er kunden forpligtet til straks at give Nfoo Concept ApS skriftlig meddelelse herom. Nfoo Concept ApS har herefter ret til at føre sagen, såfremt Nfoo Concept ApS finder forholdet vedrører deres leverance. Nfoo Concept ApS kan på enhver tid i forhold til kunden vælge at ophæve den indgåede aftale med kunden og tilbagebetale købesummen med fradrag af den nytteværdi kunden har haft. Kunden kan ikke gøre yderligere krav gældende.
Kunden forpligter sig til at respekterer underleverandørernes licensvilkår og ejendomsret til disses programmel i overensstemmelse med dansk rets til enhver tid gældende ophavsretlige lovgivning.

7. Ansvar for mangler
Kunden kan gøre mangelsansvar gældende i 12 månederne, der regnes fra leveringsdagen. Herefter kan kunden ikke længere reklamere over mangler ved leverancen. Købelovens § 54 er således ved nærværende aftale fraveget.
Kunden er på Nfoo Concept ApS´s anfordring pligtig til at transportere det mangelfulde udstyr til Nfoo Concept ApS eller et af Nfoo Concept ApS anvist værksted, og Nfoo Concept ApS er til enhver tid berettiget til at foretage afhjælpning og/eller om levering. Når afhjælpning og/eller om levering er gennemført, kan kunden ikke gøre andre mangels beføjelser gældende.
Nfoo Concept ApS yder kun forholdsmæssigt afslag ved væsentlige mangler, som Nfoo Concept ApS vælger ikke at udbedre eller om levere.
Der er ikke tale om en mangel, såfremt manglen kan henføres til kundens forhold, dennes el-, tele- eller transmissionsforhold eller andre forhold i øvrigt, som ikke vedrører Nfoo Concept ApS´s leverance.
Nfoo Concept ApS er endvidere fritaget for enhver forpligtelse i relation til det leverede i det omfang, kunden uden samtykke fra Nfoo Concept ApS foretager ændring i udstyr og eller programmel eller tilretter/indlægger andet udstyr/programmel, der kan udøve indflydelse på det leverede systems funktioner.

8. Garanti for tredjeparts programmel
Der kan i leverancen indgå produkter fra tredjepart i form af underleverancer. Nfoo Concept ApS´s garantier for sådanne produkter følger i enhver henseende underleverandørens garantier, og der henvises generelt til de enkelte underleverandørers garanti-, service- og licensbetingelser.

9. Forsinkelse
Nfoo Concept ApS giver kunden underretning om eventuelt forventet risiko for forsinkelse. En forsinkelse på under 4 uger berettiger ikke kunden til at gøre misligholdelse gældende eller kræve erstatning. Ved forsinkelse på 4 uger eller derover, er kunden dog berettiget til at ophæve den del af aftalen, som er væsentligt misligholdt. Kunden kan ikke gøre krav på erstatning i den anledning.

10. Erstatningspligt
I det omfang ikke andet fremgår af aftalegrundlaget mellem Nfoo Concept ApS og kunden, er Nfoo Concept ApS erstatningsansvarlig overfor kunden efter danske rets almindelige regler, idet erstatning dog er begrænset til maksimalt at kunne udgøre halvdelen af kontraktsummen.
Beløbsbegrænsningen har kun retsvirkning i det omfang, tabet skyldes hændelige forhold eller forhold, som skyldes uagtsom adfærd, der ikke er grovere uagtsomhed. Nfoo Concept ApS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader, herunder for driftstab, tab af data, mistet arbejdsfortjeneste eller krav rejst af tredjemand som følge af skader opstået på grund af arbejder eller leverancer fra Nfoo Concept ApS eller andet indirekte tab.

11. Force majeure
Hverken Nfoo Concept ApS eller kunden er ansvarlig overfor den anden part for forsinkelse og/eller mangler, som kan henføres til forhold, der ligger udenfor parternes kontrol, og hvis indtræden parterne ikke kunne eller burde påregne.

12. Produktansvar
Nfoo Concept ApS er ansvarlig for produktskader, forvoldt af Nfoo Concept ApS´s leverancer. Nfoo Concept ApS er dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet arbejdsfortjeneste eller krav rejst af tredjemand som følge af skader eller andet indirekte tab. Beløbsbegrænsningen i henhold til pkt. 10 er tillige gældende ved produktansvar.

13. Tavshedspligt
Nfoo Concept ApS´s personale og samarbejdspartnere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold eller andre personfølsomme oplysninger, som personalet/underleverandørerne måtte komme i besiddelse af i forbindelse med arbejdet for kunden.

14. Tvister
Aftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister anlægges ved de almindelige domstole med retten i Kolding som rette værneting.

Vejle 100411

Ændringer
Nfoo Concept forbeholder sig ret til at fortage ændringer i samhandelsvilkår uden nærmere varsel.

send ryd